ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Dhirubhai Ambani


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ | Ashoka The Great


Dhirubhai Ambani


ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ | Donald Trump


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ | Dale Carnegie


ਅਰਸਤੂ | Aristotle


ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ | Ashoka The Great


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


Elon Musk


B K S Lyengar


Dhirubhai Ambani


ਅਰਸਤੂ | Aristotle


ਫਰੈਂਡਰਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ | Friedrich Nietzsche


Elon Musk


ਜਾੱਰਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ | George Washington


ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ | Charlie Chaplin


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


ਫਰੈਂਡਰਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ | Friedrich Nietzsche


ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ | Bal Gangadhar Tilak


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


ਦੀਪਕ ਚੌਪੜਾ | Deepak Chopra


ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ | Charlie Chaplin


ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ | Bal Gangadhar Tilak


ਫਰੈਂਡਰਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ | Friedrich Nietzsche


James Russel Lowell


ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ | Brahmkumari Shivani


Zig Ziglar


ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ | Dale Carnegie


Mother Teresa


Swami Vivekananda


Abul Kalam Azad


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


ਬਰੂਸ ਲੀ | Bruce Lee


ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ | Bal Gangadhar Tilak


ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ | Charlie Chaplin


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


Mark Twain


Muhammad Ali


Benjamin Disraeli


Munshi Premchand


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


Swami Vivekananda


Karl Marx


Nelson Mandela


ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ | Adolat Hitler


ਬਰੂਸ ਲੀ | Bruce Lee


Atal Bihari Vajpayee


B. R. Ambedkar


Helen Keller


Henry Ford


ਭਗਤ ਸਿੰਘ | Bhagat Singh


Mahatma Gandhi


ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ | Bal Gangadhar Tilak


Sayanigal


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Amitabh Bachchan


Charles F. Kettering


Confucius


Gautama Buddha


Shiv Khera


William Shakespeare


Bill Gates


George Herbert


Ujjwal Patni


Stephen Hawking


David Brinkley


Napoleon Hill


Swami Rama Tirtha


Munshi Premchand


Ramakrishna Paramahansa


Jaishankar Prasad


Robert H. Schuller


Swami Vivekananda


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


ਬਰੂਸ ਲੀ | Bruce Lee


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Steve Jobs


Gautama Buddha


William Shakespeare


Munshi Premchand


Arvind Katoch


Henry Ford


Napoleon Hill


Swami Vivekananda


Steve Jobs


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ | Brahmkumari Shivani


Arvind Katoch


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Mother Teresa


Mahatma Gandhi


Steve Jobs


Henry Ford


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


B. R. Ambedkar


Steve Jobs


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


ਬ੍ਰਹਮਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ | Brahmkumari Shivani


Mother Teresa


ਅਰਸਤੂ | Aristotle


Henry Ford


ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ | Dale Carnegie


Mahatma Gandhi


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Bill Gates


Mark Twain


ਬ੍ਰਾਇਨ ਟ੍ਰੈਸੀ | Brayn Tresi


William Shakespeare


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Stephen Hawking


ਫਰੈਂਡਰਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ | Friedrich Nietzsche


Benjamin Disraeli


Zig Ziglar


Helen Keller


George Herbert


Elon Musk


Napoleon Hill


Confucius


Socrates


Sri Sri Ravi Shankar


Vinoba Bhave


Swami Dayananda Saraswati


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Corrie Ten Boom


Sheikh saadi(Saadi Shirazi)


Swami Vivekananda


Plato


Rabindranath Tagore


Osho


Christopher Columbus


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Steve Jobs


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


Gautama Buddha


Henry Ford


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Bill Cosby


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


ਭਗਤ ਸਿੰਘ | Bhagat Singh


Benjamin Disraeli


Rabindranath Tagore


Jeff Bezos


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


Mahatma Gandhi


Lal Bahadur Shastri


Thomas Alva Edison


Adi Shankaracharya


Robert H. Schuller


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Walter Savage Landor


Chandrashekhara Venkata Raman


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


Benjamin Disraeli


Henry Ford


Doug Larson


Ramakrishna Paramahansa


Michael Jordan


Sheikh saadi(Saadi Shirazi)


Ramkumar Verma


Swami Vivekananda


ਅਰਸਤੂ | Aristotle


Jim Rohn


Warren Buffett


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


Sarvepalli Radhakrishnan


Hazari Prasad Dwivedi


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


ਜਾੱਰਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ | George Washington


Martin Luther King, Jr.


Gautama Buddha


Confucius


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Adi Shankaracharya


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


Oliver Goldsmith


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


LOLLY DASKAL


Paramahansa Yogananda


Henry David Thoreau


Henry Ford


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Napoleon Hill


Swami Rama Tirtha


Joe Paterno


Pablo Picasso


ਭਗਤ ਸਿੰਘ | Bhagat Singh


David Frost


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


Pauline Phillips


Mahatma Gandhi


Malcolm Forbes


Sri Sri Ravi Shankar


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


Henry Ward Beecher


ਅਰਸਤੂ | Aristotle


ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ | Bal Gangadhar Tilak


David L Weatherford


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Henry Wadsworth Longfellow


Sri Aurobindo/Arbind


Michael Anderson


Henry Ford


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Walter Savage Landor


Swami Vivekananda


Napoleon Bonaparte


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Paramahansa Yogananda


William Temple


Roger Williams


Anton Chekhov


Walt Disney


Stanisław Jerzy Lec


Stanisław Jerzy Lec


Ralph Waldo Emerson


Roald Dahl


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Mark Twain


Rabindranath Tagore


Dhirubhai Ambani


Shiv Khera


Vinoba Bhave


B. R. Ambedkar


ਬਿਲ ਗੇਟਸ | Bil Gates


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ | Benjamin Franklin


ਬਰੂਸ ਲੀ | Bruce Lee


James Russel Lowell


Zig Ziglar


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


Helen Keller


Muhammad Ali


Henry Ford


Charles F. Kettering


George Eliot


Munshi Premchand


Tulsidas


Nusrat Fateh Ali Khan


Maxim Gorky


Kabir Das


Ramdhari Singh Dinkar


ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ | Dale Carnegie


William Arthur Ward


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Mark Twain


Ralph Waldo Emerson


Eleanor Roosevelt


Socrates


Robert H. Schuller


Karl Marx


Steve Jobs


Shiv Khera


Jeff Bezos


Doug Larson


Jim Rohn


Thomas Alva Edison


Napoleon Hill


Michael Jordan


Warren Buffett


Henry David Thoreau


Martin Luther King, Jr.


Joe Paterno


Kalidasa


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


Johann Wolfgang von Goethe


Mark Twain


Henry Ward Beecher


Malcolm Forbes


Swami Dayananda Saraswati


Theodore Roosevelt


Martin Luther King, Jr.


Rabindranath Tagore


William Shakespeare


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ | Abraham Lincoln


Gautama Buddha


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


Mahatma Gandhi


ਬਰੂਸ ਲੀ | Bruce Lee


Kalidasa


Ralph Waldo Emerson


Munshi Premchand


Walt Disney


ਭਗਤ ਸਿੰਘ | Bhagat Singh


Helen Keller


ਬਿਲ ਗੇਟਸ | Bil Gates


Kalidasa


Napoleon Hill


Henry David Thoreau


James Russel Lowell


Henry Ward Beecher


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Jeff Bezos


Pauline Phillips


Steve Jobs


Swami Rama Tirtha


Thomas Alva Edison


George Moore


Plato


ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ | Charlie Chaplin


William Shakespeare


ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ | Dalai Lama


Elon Musk


ਬ੍ਰਾਇਨ ਟ੍ਰੈਸੀ | Brayn Tresi


Mother Teresa


Benjamin Disraeli


George Herbert


Stephen Hawking


Nelson Mandela


Walter Savage Landor


ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ | A P J Abdul Kalam


Plato


David Frost


William Temple


Confucius


ਅਲਬਰਟ ਆਇੰਸਟੀਨ | Albert Einstei


Socrates


ਫਰੈਂਡਰਿਚ ਨਿਸ਼ਚੇ | Friedrich Nietzsche


Ralph Waldo Emerson


Napoleon Hill


Oliver Goldsmith


Pablo Picasso


Napoleon Bonaparte


Mahatma Gandhi


Gautama Buddha


Maithili Sharan Gupt


Conrad Hilton


Hugh Downs


Roy Goodman


Swami Vivekananda


John Gay


Rabindranath Tagore


Christopher Morley


Corrie Ten Boom


Charles Darwin


Phil McGraw(Dr. Phil)


Andy Warhol


William Buell Sprague


Abraham Maslow


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Aeschylus


Mark Twain


Aesop


Alan Watts


ਜਾੱਰਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾੱ | George Bernard Shaw


ਚਾਣਕਯ | Chanakya


Albert Camus


ਭਗਤ ਸਿੰਘ | Bhagat Singh


Albert Schweitzer


Aldous Huxley


Alexander Graham Bell


Alexander Pope


Alexander the Great


Henry David Thoreau


Mark Twain